Wstęp do programowania w języku C

Język C zaliczany jest do grupy języków niższego rzędu. Jest językiem strukturalnym, oznacza to, że w tym języku (w przeciwieństwie do Javy czy C++) podstawą budowy programu są struktury (funkcje).

Główną strukturą (funkcją) jest main. Budowa tej funkcji jest następująca:

#include <stdio.h>
   int main(void) {
   printf("Witaj świecie!\n");
   return 0;
}

Jak już wspomniałem wcześniej jest to funkcja główna która jest wykonywana zaraz po uruchomieniu programu. Wszystkie inne funkcje jakie stworzymy muszą być uruchomione (zainicjowane) w tej funkcji. W przeciwnym przypadku nie zostaną wykonane. Zanim przejdę do przykładu z zagnieżdżenionymi funkcjami parę słów na temat funkcji main(void). Pierwsza linijka #include oznacza, żeby kompilator dodał bibliotekę stdio.h, która jest biblioteką standardową.
int main(void) definicja funkcji, informuje kompilator, że ta funkcja zwraca typ całkowity oraz, że nie przyjmuje, żadnych argumentów. Funkcja printf() powoduje wyświetlenie komunikatu na ekranie (na standardowym wyjściu). Przedostatnia linijka return 0 oznacza „zwróć 0”.